ΕΚΑ μπασκετ
 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΑΣΚΕΤ


 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2017 - 2018
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΑΙΚΤΩΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες, των οποίων οι παίκτες τους είναι εργαζόμενοι στον ίδιο εργασιακό χώρο (εταιρεία, βιομηχανία, υπηρεσία, φορέα κ.λπ.) καθώς και οι θεραπευτικές κοινότητες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης μεικτές ομάδες ή ομάδες από συγχωνεύσεις, που ενώ δεν πληρούν τα παραπάνω, θα γίνουν δεκτοί από την Ολομέλεια, η δε αποδοχή του σχετικού αιτήματος συμμετοχής εναπόκειται στην ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής του Πρωταθλήματος.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν οι εργαζόμενοιπου εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
   1. i. Εργαζόμενοι που δεν είναι εν ενεργεία (δελτίο εν ισχύ) την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτουςσε όλες τις εθνικές και τοπικές κατηγορίεςκαικαθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς 2017-2018.

   2. ii. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν σε εθνικές κατηγορίες, αλλά έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι το 1977 και νωρίτερα).

   3. iii. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν σε εθνικές κατηγορίες, δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι το 1978 και μεταγενέστερα), αλλά δε συμμετείχαν σε αγώνα εθνικής κατηγορίας την τελευταία αγωνιστική χρονιά (από 01.9.2016 έως 31.08.2017), απείχαν δηλαδή τουλάχιστον ένα έτος από οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα σε εθνική κατηγορία.

   4. iv. Ειδικά για τις αμιγείς ομάδες και μόνο για αυτές, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρωτάθλημα εργαζομένων, οι οποίοι είναι εν ενεργεία αθλητές σε τοπικές κατηγορίες. Ο αριθμός των ενεργών αθλητών σε τοπικές κατηγορίες για τις αμιγείς ομάδες, δεν μπορεί να ξεπερνάει τον αριθμό των (2) δύο για όλη την αγωνιστική χρονιά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους, είναι η ομάδα να δηλώσει γραπτώς προς την επιτροπή ότι είναι αμιγής και να προσκομίσει βεβαίωση ή απoκόμματα μισθοδοσίας (χωρίς να αναγράφονται ποσά), με τα οποία να αποδεικνύεται ότι όλοι οι αθλητές της ομάδας είναι εργαζόμενοι με σχέση πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία (εξαιρούνται οι εξωτερικοί συνεργάτες).

  3. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να αποκτά στο δυναμικό της, έναν παίκτη που εμπίπτει στις κατηγορίες που περιγράφονται στις παραγράφους 2ii και 2iii, κάθε δύο χρόνια και αφού υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή του Πρωταθλήματος.
  4. Ο θεσμός του Πρωταθλήματος ξεκινά τηνπρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών συμμετοχής και έκδοσης δελτίων είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017, με παράλληλη καταβολή της ετήσιας συνδρομής για κάθε ομάδα, οπότε και θα επικυρώνεται από την Επιτροπή η λίστα των συμμετεχουσών ομάδων και θα πραγματοποιείται η κλήρωση των αγώνων.
  5. Ο θεσμός του Κυπέλλου ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιείται στην Τελετή Έναρξης του Πρωταθλήματος με τη συμμετοχή των ομάδων που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
  6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες και παίκτες που ενώ δεν πληρούν τα παραπάνω, γίνονται δεκτοί από την τελευταία Ολομέλεια προ της ενάρξεως του Πρωταθλήματος (εν προκειμένω Ολομέλεια της 18/9/2017) ύστερα από σχετικό αίτημα προς την επιτροπή.
  7. Υποχρέωση των γηπεδούχων ομάδων είναι να διαθέτουν γήπεδο (με συγκεκριμένη ημέρα και σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς ώρα διεξαγωγής), χρονόμετρο, σημαιάκια και φύλλο αγώνα. Η έλλειψη ενός εκ των παραπάνω αποτελεί αιτία μηδενισμού.
  8. Υποχρέωση των υπευθύνων των ομάδων είναι :
   1. (α) Να προσκομίζουν το πρωτότυπο (λευκό) του Φύλλου Αγώνα στην Επιτροπή του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που το πρωτότυπο φύλλο αγώνα χρησιμοποιείται ως πρωτότυπο παραστατικό δαπάνης, οφείλουν να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekabasket.gr. Ρητώς επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υφίσταται οποιαδήποτε σημείωση παράγοντα του αγώνα επί του φύλλου αγώνα, αφορούσα την ομάδα τους ή ένσταση του αντιπάλου, το φύλλο αγώνα πρέπει να παραδίδεται στην επιτροπή του πρωταθλήματος εντός 24 ωρών από την τέλεση του αγώνα. Η μη προσκόμιση του λευκού ΦΑ μέσα σε 15 ημέρες, επισύρει ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού.
   2. (β) Να ενημερώνουν την Επιτροπή του Πρωταθλήματος για τη μη προσέλευση διαιτητών, κριτών,ιατρών άμεσα μετά την προγραμματισμένη έναρξη του Αγώνα (Υπεύθυνος Διαιτητών-Κριτών-Ιατρών: Ρίζος Αναστάσιος).
   3. (γ) Να επιβεβαιώνουνοι ομάδες μέσω του sportstats.gr για το γήπεδο και την ακριβή ώρα της τέλεσης του αγώνα (σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τα σταθερά στοιχεία διεξαγωγής της ομάδας), το αργότερο την Πέμπτη πρωί για τους αγώνες της επόμενης εβδομάδος που γίνονται σε εργάσιμη ημέρα και μέχρι την Τρίτη πρωί για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου (και πάντως τουλάχιστον 48 ώρες προ της διεξαγωγής).
   4. (δ) Σε κάθε περίπτωση, ο προς διεξαγωγή αγώνας θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένος από αμφότερες τις ομάδες στο sportstats το αργότερο μέχρι

    - την Τετάρτη 12:00 για τους αγώνες προσεχούς Σαββατοκύριακου,

    - την Πέμπτη 12:00 για τους αγώνες Καθημερινών επόμενης αγωνιστικής εβδομάδας.

    Παράλειψη επιβεβαίωσης οδηγεί σε μη διεξαγωγή του αγώνα, οπότε επιλαμβάνεται η Επιτροπή για το μηδενισμό της υπαίτιας ομάδας και περαιτέρω συνέπειες.

    Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος της ομάδας (γηπεδούχου και φιλοξενουμένης) οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία διεξαγωγής του αγώνα από το επίσημο site της Διοργάνωσης την ημέρα διεξαγωγής, αφού εκεί αποτυπώνεται οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων διεξαγωγής.

    Λεπτομέρειες για τον τρόπο επιβεβαίωσης των αγώνων θα δοθούν αναλυτικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά και στην τελετή έναρξης του Πρωταθλήματος, στην οποία η συμμετοχή όλων των υπευθύνων ομάδων είναι επιβεβλημένη.
   5. (ε) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπή του Πρωταθλήματοςκαι σε όλες τις εκδηλώσεις του πρωταθλήματος, όπως Κοπή Πίτας, Τελετή Έναρξης και Λήξης καθώς και στην Ενημερωτική Εναρκτήρια Ημερίδα.
  Επιστροφη
 2. ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
  1. Κάθε νέα ομάδα μπορεί να εκδώσει μέχρι τριάντα (30) δελτία, τα οποία θα φέρουν τη σφραγίδα της Επιτροπής του ΕΚΑ και τη θεώρηση για το έτος 2017–2018. Απαραίτητη προϋπόθεσηγια τη συμμετοχή παλαιάς ομάδας αποτελεί η ανανέωση τουλάχιστον δέκα (10) ενεργών δελτίων.
  2. Για την έκδοση νέων δελτίων απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει εγκαίρως η επιτροπή Πρωταθλήματος:
   1. Φωτοτυπία ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις.
   2. Ιατρική βεβαίωση που να δηλώνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αθληθεί και η οποία δε θα είναι παλαιότερη των 3 μηνών.
   3. Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη,ηλεκτρονική διεύθυνση του αθλητή
   4. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη, υπόδειγμα της οποίας θα αποσταλεί εγκαίρως προς όλους τους υπευθύνους των ομάδων,με την οποία θα δηλώνουν, ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού και τον αποδέχονται, ότι συναινούν ή μη στο να χρησιμοποιούνται τα πρόσωπα των αθλητών της ομάδας τους σε φωτογραφίες και video στηνιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΚΑ και ότι τα ιατρικά έγγραφα που προσκομίζουν βεβαιώνουν την καλή υγεία και φυσική κατάσταση, όπως αυτή απαιτείται για τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.
  3. Για τη θεώρηση των παλαιών δελτίων απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει η επιτροπή του πρωταθλήματος:
   1. Ιατρική βεβαίωση που να δηλώνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να αθληθεί η οποία δε θα είναι παλαιότερη των 3 μηνών.
   2. Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη, ηλεκτρονική διεύθυνση του αθλητή
   3. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη, υπόδειγμα της οποίας θα αποσταλεί εγκαίρως προς όλους τους υπευθύνους των ομάδων, με την οποία θα δηλώνουν, ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού και τον αποδέχονται, ότι συναινούν ή μη στο να χρησιμοποιούνται τα πρόσωπα των αθλητών της ομάδας τους σε φωτογραφίες και video στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΚΑ και ότι τα ιατρικά έγγραφα που προσκομίζουν βεβαιώνουν την καλή υγεία και φυσική κατάσταση όπως αυτή απαιτείται για τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.
   Ρητώς σημειώνεται ότι η αλλαγή σε καθεστώς ανεργίας δεν αναιρεί την ιδιότητα του κατόχου του δελτίου ως εργαζομένου και δεν αποτελεί λόγο μη ανανεώσεως ή εκδόσεως δελτίου.
  4. Η θεώρηση δελτίων, παλαιών και νέων, γίνεται μέχρι την Δευτέρα 25/09/2017. Συμπληρωματική θεώρηση εκτός των ανωτέρω ημερομηνιών δύναται να γίνει μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του Πρωταθλήματος.
  5. Οιομάδες έχουν δικαίωμα έκδοσης μέχρι 7 νέων δελτίωνκατά τη διάρκεια της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι μεταγραφικές περίοδοι είναι δύο: η πρώτη μεταγραφική περίοδος ξεκινά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και διαρκεί μέχρι τις 25/09/2017, οπότε και λήγει η προθεσμία θεώρησης παλαιών και νέων δελτίων και η δεύτερη ξεκινά από την 01/01/2018 και λήγει στις 31/01/2018.Ο συνολικός αριθμός των μεταγραφών δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των 7, εκ των οποίων τα 4 δελτία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος και τα 3 επιπλέον δελτίαμέχρι την 31/01/2018. Εναλλακτικά μπορούν να εκδοθούν έως και 7 νέα δελτία πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, χωρίς τη δυνατότητα επιπλέον μεταγραφής στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
  6. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του Πρωταθλήματος, λαμβανόμενη με βασικό κριτήριο τη μη αλλοίωση των συνθηκών ισονομίας των ομάδων του Πρωταθλήματος αλλά και τη δημιουργία ομάδων με επαρκή αριθμό αθλητών ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις αυξημένες πάσης φύσεως ανάγκες του Πρωταθλήματος, αλλά και την αναγκαιότητα τόνωσης και στήριξης της μαζικότητας στον Εργασιακό Αθλητισμό, δύναται να εγκριθεί εντός των ως άνω γενικών προθεσμιών η χορήγηση επιπλέον δελτίων σε ομάδες που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα.
  Επιστροφη
 3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ
  1. Για την διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΟΚ, της FIBA και ο κανονισμός παιδιάς.Οι αγώνες γίνονται μόνο σε κλειστά γυμναστήρια ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση γηπέδων με την παλαιά διαγράμμιση.
  2. Οι αγώνες τις εργάσιμες ημέρες δεν είναι δυνατόν να αρχίζουν νωρίτερα από τις 18:00 και αργότερα από τις 22:15,εκτός εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και από τις 2 ομάδες.
  3. Οι αγώνες το Σαββατοκύριακο δεν είναι δυνατόν να αρχίζουν νωρίτερα από τις 10:00 του Σαββάτου και αργότερα από τις 22:00 της Κυριακής, εκτός εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και από τις 2 ομάδες.
  4. Η Τελετή Λήξης και οι Απονομές των Επάθλων θα γίνουν σε αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
  5. Σε κάθε Πρωτάθλημα(ΚΘ και ΣΚ) αντιστοιχεί υποχρεωτικά ένας Υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι Υπεύθυνος για οτιδήποτε έχει σχέση με τον Πρωτάθλημά του.
  6. Αναβολές αγώνων δεν γίνονται δεκτές για κανένα λόγο εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, περί της συνδρομής της οποίας, ελλείψει συμφωνίας των ομάδων, η τελική κρίση ως προς τη αναβολή ή τον καταλογισμό του αγώνα ανήκει στην Επιτροπή του Πρωταθλήματος.Ομάδα που δεν μπορεί να παίξει ακόμη και για λόγο γηπέδου, θα είναι υποχρεωμένη να το δηλώνει έγκαιρα (72 ώρες προ της προγραμματισμένης διεξαγωγής) ώστε το παιχνίδι να γίνεται στο γήπεδο του αντιπάλου εφόσον αυτό είναι δυνατό. Σε αυτή τη περίπτωση θα δίνει και το 2ο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου. Σε περίπτωση συμφωνημένης αναβολής αγώνα, θα πρέπει να ορίζεται από τις ομάδες ταυτόχρονα με την αναβολή και ο νέος χρόνος διεξαγωγής και δη εντός 15μερου. Επισημαίνεται με έμφαση ότι ακόμη και σε περίπτωση συμφωνημένης αναβολής μεταξύ των δύο ομάδων, η Επιτροπή του Πρωταθλήματος δύναται να ορίσει με πράξη της, τη νέα ώρα διεξαγωγής ή να μη κάνει δεκτή τη συμφωνηθείσα αναβολή, αν αυτό δημιουργεί πρόβλημα ως προς την εξέλιξη του προγράμματος του Πρωταθλήματος, στην οποία περίπτωση η επιτροπή αποφασίζει για τον καταλογισμό του παιχνιδιού στην ανυπαίτια ομάδα. Η επιτροπή του Πρωταθλήματος δύναται να ορίσει αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης λύσης και από τις 2 ομάδες, όπου η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα για το γήπεδο.Η Επιτροπή αποφασίζει επί του παραδεκτού και εύλογου αιτήματος αναβολής και επί της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής ή της κατακύρωσης του αγώνα.
  7. Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας πριν την λήξη του Α’ γύρου τα αποτελέσματά των αγώνων της δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία. Εάν η αποχώρηση της ομάδας, γίνει έχοντας διεξαχθεί έστω και ένας αγώνας του Β’ γύρου, τα αποτελέσματά της ομάδας προσμετρώνται κανονικά στη βαθμολογία.
  8. Οι αγώνες που αναβάλλονται, θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αδυναμίας ορισμού του αγώνα, η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τον ορισμό ή την κατακύρωση του αγώνα.
  9. Σε περίπτωση μη συμμετοχής ομάδας σε τελικούς (πρωταθλήματος ή κυπέλου), ορίζεται ως ποινή η αποβολή από τον αντίστοιχο θεσμό για (1) έναν χρόνο.
  10. Σε περίπτωση παράτυπης συμμετοχής παίχτη σε ομάδα κατά διάρκεια των play-off, ορίζεται ως ποινή η αποβολή της ομάδας από την συνέχεια του πρωταθλήματος για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν και η ανάλογη τιμωρία του παίκτη.
  Επιστροφη
 4. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ – ΓΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
  1. Όλοι οι αγώνες γίνονται υποχρεωτικά με την παρουσία διαιτητή, κριτή, στατιστικολόγου και γιατρού. Η επιτροπή του Πρωταθλήματος ανάλογα με τη σημασία του αγώνα έχει το δικαίωμα να ορίσει 2 διαιτητές, 2 κριτές καθώς και παρατηρητή και να ενημερώσει τη γηπεδούχο ομάδα.
  2. Την επικοινωνία με το σύνδεσμο διαιτητών, κριτών, στατιστικολόγων και ιατρών έχει μόνο η επιτροπή του Πρωταθλήματος.
  3. Η γηπεδούχος ομάδα πληρώνει διαιτητή(ες), κριτή(ες), γιατρό, στατιστικολόγο και παρατηρητή στο ημίχρονο του αγώνα. Σε περίπτωση μη παρουσίας της γηπεδούχου, η επιτροπή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει την πληρωμή των παραγόντων του αγώνα.Σε κάθε περίπτωση η μη πληρωμή παραγόντων του αγώνα συνεπάγεται και τηναποβολή της ομάδας από το Πρωτάθλημα. Τα συμφωνηθέντα ποσά αμοιβών για τους παραπάνω διαμορφώνονται κάθε χρόνο μετά από διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια όργανά τους και κοινοποιούνται εγκαίρως στους υπευθύνους των ομάδων.
  4. Η γηπεδούχος ομάδα έχει την ευθύνη σε αγώνα που αναβλήθηκε δίχως την έγκαιρη ενημέρωση διαιτητών κριτών να προσκομίσει το φύλλο αγώνα στο γήπεδο, για την συμπλήρωση από τον διαιτητή.
  5. Ακύρωση αγώνα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την διεξαγωγή του επισύρει την πληρωμή των εμπλεκομένων στο ακέραιο.
  6. Οι παρατηρητές που ορίζονται από την επιτροπή για αγώνες με κάποιο βαθμό δυσκολίας, αντιπροσωπεύουν την επιτροπή, έχουν δικαίωμα ελέγχου των δελτίων των αθλητών, υπογράφουν και παραλαμβάνουν το φύλλο αγώνα.Οι παρατηρητές δεν παρεμβαίνουν στο έργο των διαιτητών και των κριτών, μετά το τέλος του αγώνα συντάσσουν το ειδικό φύλο με τις παρατηρήσεις τους και το καταθέτουν στην επιτροπή.
  Επιστροφη
 5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται με τους ισχύοντες κανονισμούς ΕΟΚ, FIBA και παιδιάς και το ατομικό πειθαρχικό δίκαιο ΕΚΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
  2. Ενστάσεις είναι δεκτές μόνο για θέματα κανονισμού στην διάρκεια του αγώνα (ημίχρονο και λήξη) και αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα (πχ. χρησιμοποίηση παίκτη εν ενεργεία κτλ) μπορεί να γίνει σε επόμενη συνεδρίασης της επιτροπής.
  3. Το πρωτότυπο (λευκό) φύλλο αγώνα προωθείται στην επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τον αγώνα, υποχρεωτικά με οποιονδήποτε τρόπο (παρατηρητής, υπεύθυνος ομάδας, ταχυμεταφορά, email, κτλ). Σε περίπτωση μη προσκόμισης του λευκού ΦΑ μέσα σε 15 ημέρες επισύρει ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού.
  4. Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, αποφασίζει με βάση το φύλλο αγώνα.
  5. Εάν η πρωτοβάθμια κρίση δεν καλύπτει τις ομάδες, πρέπει να ζητηθεί δευτεροβάθμια εντός μίας εβδομάδας από την κοινοποίηση της απόφασης, η οποία είναι και τελεσίδικη και παίρνεται από την ολομέλεια της επιτροπής.
  6. Οι ομάδες, που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών, που θα προκύψουν μεταξύ τους και όλους τους συμμετέχοντες στον αγώνα, την επιτροπή του Πρωταθλήματος.
  7. Προσφυγή για οποιοδήποτε θέμα σε άλλα όργανα έξω από το ΕΚΑ συνεπάγεται μηδενισμό της ομάδας για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος και αποκλεισμό από το Πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου.
  8. Ομάδα που έχει περισσότερους από δύο (2) μηδενισμούς αποκλείεται από το Πρωτάθλημα.
  9. Η πλαστοπροσωπία απαγορεύεται και βγάζει αυτόματα την ομάδα από το Πρωτάθλημα, όπως και κάθε δόλος με στόχο τον πρωταθλητισμό. Επίσης και η χρησιμοποίηση παίκτη εν ενεργεία στο άθλημα.
  10. Η επιτροπή πρωταθλήματος θα αντιμετωπίζει κάθε αντισυναδελφική συμπεριφορά με ιδιαίτερη αυστηρότητα πέραν των πειθαρχικών ορίων των κανονισμών.
  11. Το ατομικό πειθαρχικό δίκαιο καθορίζεται στο Παράρτημα Α του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
  Επιστροφη
 6. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση αποφασίζει η επιτροπή του Πρωταθλήματος. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του πρωταθλήματος όπου ο πρωτεύων στόχος είναι η διεξαγωγή όλων των αγώνων, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά από τα προβλεπόμενα των κανονισμών σε θέματα που σκοπό έχουν την καλύτερη λειτουργία προς όφελος των ομάδων και των εργαζομένων αθλητών.
  2. Η επιτροπή είναι 7μελής και αποτελείται από αιρετά μέλη 2ετούς θητείας.
  3. Οποιοδήποτε στοιχείο (διεύθυνση, τηλέφωνο, mailκλπ) που αφορά Υπεύθυνο Ομάδας, θεωρείται εμπιστευτικό, και δεν επιτρέπεται η χρήση του χωρίς την άδεια της επιτροπής.
  Επιστροφη
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-15
 • Πρόεδρος:
Κελέσης Πέτρος
 • Α’ Αντιπρόεδρος:
Χαλκιαδάκης Μάριος
 • Γενικός Γραμματέας:
Ανεστιάδης Σάββας
 • Ταμίας:
Τσεκούρας Παναγιώτης
 • Μέλος:
Αραμπατζόγλου Αλέκος
 • Μέλος:
Ρίζος Αναστάσιος
 • Μέλος:
Πλατής Αθανάσιος
Επιστροφη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
αθλητών που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Ε.Κ.Α. – Νίκος Γκάλης

Άρθρο Καν.ΕΟΚ Πειθαρχικό Παράπτωμα Περιπτωσιολογία Προβλεπόμενη Ποινή
62 Disqualifie Αθλητής αγωνιζόμενος υπέρμετρα, σκληρά και επικίνδυνα, κατά τη διάρκεια αγώνα με απόφαση των διαιτητών αποβάλλεται από το συγκεκριμένο αγώνα.

Η αποβολή του αθλητή από το διαιτητή αποτελεί συστατική προϋπόθεση για την αρμοδιότητα της Π.Ε. για επιβολή προσθέτων ποινών κατ’άρθρα 63-73.
Αποκλεισμός από το συγκεκριμένο αγώνα
63 Ανάρμοστη συμπεριφορά Περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος των διαιτητών, επιδεικτικού λακτίσματος της μπάλας προς παράγοντα του αγώνα και γενικά, συμπεριφοράς, που δεν αρμόζει σε αθλητή ή εγκατάλειψης του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια του διαιτητή. Αποκλεισμός μίας (1) αγωνιστικής
64 Υβριστική συμπεριφορά

Απόπειρα Βιαιοπραγίας
Υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος.
Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά των παραπάνω προσώπων. Σαν απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που έχει σαν άμεσο σκοπό την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων.
Αποκλεισμός μίας (1) αγωνιστικής
65 Βάναυση συμπεριφορά κατά παραγόντων του αγώνα Η βάναυση συμπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με κτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση συναθλητή, αντιπάλου του ή θεατή. Αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών
66 (1) Λόγω Εξύβριση Υβριστική συμπεριφορά με πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των διαιτητών, με ύβρεις και προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες. Αποκλεισμός τεσσάρων (4) αγωνιστικών
66 (2) Έργω εξύβριση Αν η υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το πτύσιμο, οι απρεπείς χειρονομίες και γενικά κάθε χειρονομία, που αποσκοπεί να θίξει την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των διαιτητών Αποκλεισμός πέντε (5) αγωνιστικών
67 Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά «αρχόντων» του αγώνα Απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στην κακοποίηση των οι διαιτητών, κριτών, κομισαρίων και παρατηρητών, εφ’όσον η βιαιοπραγία δεν συντελέσθηκε, λόγω της συγκράτησης του αθλητή, από παράγοντες του αγώνα (συναθλητές, διοικητικοί παράγοντες κ.λ.π.) Αποκλεισμός έξι (6) αγωνιστικών
68 Βάναυση συμπεριφορά κατά «αρχόντων» του αγώνα Η βάναυση συμπεριφορά συνίσταται σε περιπτώσεις, που η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με κτυπήματα χεριών και ποδιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη κακοποίηση διαιτητών, κριτών, κομισαρίων και παρατηρητών . Αποκλεισμός δέκα (10) αγωνιστικών
69 Τραυματισμός παράγοντα του αγώνα συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς Εφ’όσον, συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς προκλήθηκε τραυματισμός παράγοντα του αγώνα (αθλητής, προπονητής, έφορος, θεατής), διαπιστωθείς και βεβαιωθείς από το διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα ή από βεβαίωση παριστάμενο ιατρού ή Νοσοκομείου, στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών. Αποκλεισμός δώδεκα (12) αγωνιστικών
70 Τραυματισμός «άρχοντα» του αγώνα συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς Εφ’όσον, συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς προκλήθηκε τραυματισμός παράγοντα του αγώνα (διαιτητής, κριτής, γιατρός, κομισάριος, παρατηρητής), διαπιστωθείς και βεβαιωθείς από το διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα ή από βεβαίωση παρισταμένου ιατρού ή Νοσοκομείου, στο οποίο μεταφέρθηκε ο παθών (εντός τριημέρου). Αποκλεισμός δέκα έξι (16) αγωνιστικών
71 * Σοβαρότερα παραπτώματα

Υποτροπή
Παράπτωμα μη υπαγόμενο στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τέτοιας σοβαρότατητας ή τελούμενο καθ’υποτροπή, κατά την κρίση της Π.Ε. παρέχει το δικαίωμα διαγραφής του αθλητή από τα μητρώα της διοργάνωσης Διαγραφή
73 Αρχηγός ομάδας Προσαύξηση της επιβληθείσης ποινής κατά το ήμισυ της προβλεπομένης (τυχόν κλάσμα δεν υπολογίζεται)  
80 - 81* Παραπτώματα μη αναγραφέντα στο Φ.Α. ή τελεσθέντα μετά το κλείσιμο του φύλλου αγώνα Παραβάσεις μη γενόμενες αντιληπτές από τους διαιτητές ή, κατά παράβαση οφειλόμενου καθήκοντος, μη αναφερθείσες στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκειά του, των διακοπών ή μετά τη λήξη του, είτε αυτές βεβαιώθηκαν με έκθεση του αρμόδιου παρατηρητή του αγώνα ή του οικείου Α.Τ. ή καταγγέλονται εγγράφως από την αντίπαλη ομάδα τμωρούνται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. κατά την ανέλεγκτη κρίση της Π.Ε..  
  Ελαφρυντικά Λαμβάνεται υπ’όψει η εν γένει παρουσία του αθλητή και της ομάδας του στη Διοργάνωση προ του συμβάντος καθώς και η συμπεριφορά που θα επιδείξει έναντι του θιγέντος προσώπου μετά το συμβάν, αλλά και κατά την απολογία του ενώπιον της Π.Ε.  
Τιθέμενο κατ’αναλογία του ΚανΕΟΚ, λαμβανομένου υπ’όψει του εργασιακού χαρακτήρα του Πρωταθλήματος Ε.Κ.Α Επιστροφη
Πατήστε εδώ για να "κατεβάσετε" τον κανονισμό.

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Created by 2G Sportstats